Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Lover for Gudbrandsdal Historielag

Vedtekne på årsmøte 26. august 1951 med endringar vedtekne på årsmøta 26. august 1990 og 12. september 2004.

 1. Føremålet med Gudbrandsdal Historielag er å vekkje og nøre interessa for den heimlege kulturarven og soga i bygd og by, å samle og ta vare på verdfulle folkeminne og å gje ut eller yte stønad til utgjeving av bøker og skrifter med kulturhistorisk og lokalhistorisk innhald.
 2. Medlemer av Gudbrandsdal Historielag kan einskildpersonar, sogelag og andre samskipnader som årsmøtet godkjenner vera.
  Medlemene betaler lagspengar som vert fastsett av årsmøtet for eit år om gongen.
 3. Gudbrandsdal Historielag vert leidd av eit styre på 3 medlemer, valde av årsmøtet, men slik at berre ein av styrelemene skiftevis er på val kvart år, dei to fyrste år etter lutkasting. 3 varamenn til styret er på val kvart år. Innan det valde styret vel årsmøtet formann, nestformann og kasserar for eit år om gongen.
  Styret skal sjå til at laget vert leidd i samsvar med føremålet. Det fører møtebok over vedtak på årsmøte og styremøter og syter for at vedtaka vert sette i verk. Styret skal ha omsut for at pengemidlar som laget eig, er trygt og renteberande til stades, og at det til kvar tid vert ført grei rekneskap over dei inntekter og utlegg som laget har. Saman med tilsynsnemnda for bok- og avskriftsamlinga åt laget, skal styret sjå til at samlinga til kvar tid er trygda og godt ordna så ho kan nyttast etter planen. Formannen kallar inn og leier møta, fører brevbytet og møter som målsmann for laget når ingen annan er særskild vald. Saman med dei andre i styret førebur han sakene til årsmøte og styremøter.
 4. Årsmøte vert halde kvart år, seinast i september.
  Alle medlemer har rett til å tale og å gjera framlegg på møtet. Røysterett har berre utsendingar frå tilslutta lag. Kvart lag kan røyste med to røyster. Årsmøtet skal avgjera alle større lagssaker. Det vel, forutan styre for laget, ei eige tilsynsnemnd for bok- og avskriftsamlinga på 3 medlemer og dessuten 2 ettersynsmenn for rekneskapen. Etter framlegg frå styret gjer årsmøtet vedtak om arbeidsplan og budsjett for komande arbeidsår. I samband med årsmøtet skal det, om mogleg, skipast til fest eller ope møte med foredrag om aktuelle lagssaker eller historiske emne.
 5. Skulle Gudbrandsdal Historielag verta nedlagt, tek Dølaringen mellombels over lagsmedelen og bok- og avskriftsamlinga åt laget. Kjem laget innan 20 år i gang att, fell lagsmedelen attende til den opphavelege eigaren. Kjem laget i det nemnde tidsrom ikkje i gang, vert lagsmedelen, bok- og avskriftsamlinga medrekna Dølaringen sin eigedom.
 6. Framlegg til brigde i desse lovene må vera innsendt til styret seinast ein månad før årsmøtet. Vedtak om brigde må ha minst 2/3 fleirtal av dei røysteføre på årsmøtet.

Return to top