Dølaringen Boklag | | sidekart

 

Til årsmøtet i Dølaringen og Gudbrandsdal Historielag.

Nemnda som var valt til å arbeide med lovene har havt møte på Vinstra i dag. Etter å ha drøfta ymse sidor ved lagsarbeidet, vart nemnda einig om å gjera slikt framlegg til årsmøtet:

  1. Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen eig kvar sin halvpart av Boklaget.
  2. Styre for Boklaget skal vera: Formannen i Historielag, formannen i Dølaringen og redaktøren av årboka.
  3. Rekneskapen for båe laga skal frå 1.1.1974 førast saman på kontoret åt Boklaget.
  4. Til neste årsmøte skal formennene arbeida saman årsmeldingane frå Dølaringen, Historielaget og Boklaget til ei melding.
  5. Årsmøtet vel ei valnemnd med 2 medlemer. Ein av dei skal vera på val kvart år.

Vinstra 23. September 1975
Olav Råstad (S)   Kåre Bakke (S)    Ola Rolstad (S)


Return to top